مرور بر اساس پدیدآور "احرار، احمد، ۱۳۱۳ -"

  • اطلاعات جوانان.شماره 103 

    مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ فرازمند، تورج، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ صدر حاج‌سیدجوادی، حسن، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸پ، سردبیر؛ احرار، احمد، ۱۳۱۳ - (موسسه اطلاعات‌, 1339-09-17)