مرور بر اساس پدیدآور "احرار، احمد، ۱۳۱۳ -، سردبیرAhrar,Ahmada"

 • اطلاعات جوانان.شماره 100 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ فرازمند، تورج، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ صدر حاج‌سیدجوادی، حسن، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸، سردبیر؛ احرار، احمد، ۱۳۱۳ -، سردبیرAhrar,Ahmada (موسسه اطلاعات‌, 1339-08-26)

 • اطلاعات جوانان.شماره 102 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ فرازمند، تورج، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ صدر حاج‌سیدجوادی، حسن، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸، سردبیر؛ احرار، احمد، ۱۳۱۳ -، سردبیرAhrar,Ahmada (موسسه اطلاعات‌, 1339-09-10)

 • اطلاعات جوانان.شماره 88 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ فرازمند، تورج، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ صدر حاج‌سیدجوادی، حسن، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸، سردبیر؛ احرار، احمد، ۱۳۱۳ -، سردبیرAhrar,Ahmada (موسسه اطلاعات‌, 1339-04-03)

 • اطلاعات جوانان.شماره 99 

  مسعودی، عباس، ۱۲۸۰ - ۱۳۵۳.‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول؛ فرازمند، تورج، ۱۳۰۷ - ، سردبیر؛ صدر حاج‌سیدجوادی، حسن، ۱۳۹۷‬-۱۳۰۸، سردبیر؛ احرار، احمد، ۱۳۱۳ -، سردبیرAhrar,Ahmada (موسسه اطلاعات‌, 1339-08-19)