مرور بر اساس پدیدآور "اخ‍گ‍ر، اح‍م‍د، ۱۲۶۸ - ۱۳۴۸ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍ر"