مرور بر اساس پدیدآور "ادیب‌السادات قهاری، مدیرمسئول‌"