مرور بر اساس پدیدآور "ان‍ج‍م‍ن‌ آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ دی‍پ‍ل‍م‍ه‌"

 • آرشیتکت.شماره 1 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1325-06)

 • آرشیتکت.شماره 2 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1325-09)

 • آرشیتکت.شماره 3 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1325-12)

 • آرشیتکت.شماره 4 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1326-04)

 • آرشیتکت.شماره 5 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1326-11)

 • آرشیتکت.شماره 6 

  مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1327-04)