آمار جستجو برای ۳) نشريات دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ ش.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
13054.42%3.83
2کیهان2383.45%1.24
3زن روز2062.99%0.22
4اطلاعات1562.26%1.53
5توفیق1492.16%0.12
6جوانان841.22%0.65
7اطلاعات هفتگی711.03%3.13
8زن650.94%0.12
9سخن520.75%0.10
10روزنامه کیهان490.71%0.33

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6893100.00%0.27