آمار جستجو برای ۳) نشريات دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ ش.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1کیهان593.31%1.07
2زن روز472.64%0.06
3452.53%5.33
4توفیق432.41%0.05
5اطلاعات372.08%1.76
6جوانان241.35%0.38
7اطلاعات هفتگی221.23%3.95
8subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌170.95%0.00
9زن160.90%0.00
10کیهان ورزشی140.79%0.07

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1782100.00%0.12