مرور ماه 08 بر اساس موضوع "ایران -- تاریخ -- قاجاریان،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق. -- نشریات ادواری"

  • آذربایجان.شماره 16 

    تبریزی، میرزاآقا، صاحب امتیاز؛ صفراف، علیقلی، مدیر مسئول (مطبعه ناموس, 1325-08-22)