آمار جستجو برای شایسته

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:لاجوردی، ناصر، مدیرمسئول211.11%0.00
2dateIssued_keyword:1330211.11%0.00
3dateIssued_keyword:1331211.11%0.00
4dateIssued_keyword:1332211.11%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true211.11%0.00
6author_keyword:لاجوردی، س.جواد، صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر15.56%0.00
7author_keyword:لاج‍وردی‌، س.ج‍واد، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر15.56%0.00
8subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌15.56%0.00
9subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌15.56%0.00
10subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌15.56%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00