آمار جستجو برای شرق

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1225.00%654.50
2author_keyword:رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۳-۱۳۴۶.62205، صاحب‌امتیاز112.50%0.00
3author_keyword:ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۲۷۴ - ‏۱۳۴۵.‬139227، مدیر مسئول112.50%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
5subject_keyword:ادبیات -- -- نشریات ادواری--340727112.50%0.00
6subject_keyword:ادبیات -- نشریات ادواری--340727112.50%0.00
7subject_keyword:ادبیات فارسی-- -- نشریات ادواری--635500112.50%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.38