آمار جستجو برای سال 1303 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۲۷۴ - ‏۱۳۴۵.‬139227، مدیر مسئول120.00%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00
3subject_keyword:ادبیات -- -- نشریات ادواری--340727120.00%0.00
4subject_keyword:ادبیات فارسی-- -- نشریات ادواری--635500120.00%0.00
5عرفان120.00%1.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.00