آمار جستجو برای شفق انقلاب‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ب‍اق‍ری‍ان‌، م‍ن‍ص‍ور، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌19.09%0.00
2dateIssued_keyword:133219.09%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true19.09%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌19.09%0.00
5subject_keyword:م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵ - ۱۲۶۵19.09%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌19.09%0.00
7ارومیه19.09%3.00
8اورمیه19.09%0.00
9وطن19.09%5.00
10وطن 19.09%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11100.00%0.00