آمار جستجو برای شمال ایران‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ش‍رف‌ش‍اه‍ی‌، ع‍ب‍دالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از114.29%0.00
2dateIssued_keyword:1349114.29%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true114.29%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
5subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌114.29%0.00
6۱۳۵۰114.29%1.00
7۱۴۴۹114.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.00