آمار جستجو برای سال 1307 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true1131.43%0.00
2subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری1131.43%0.00
3subject_keyword:زنان-- -- نشریات ادواری--1131.43%0.00
4author_keyword:حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر1028.57%0.00
5author_keyword:صفوی، نوابه، صاحب‌امتیاز1028.57%0.00
6dateIssued_keyword:1307411.43%0.00
7author_keyword:ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز12.86%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
35100.00%0.00