آمار جستجو برای سال 1310 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:زنان-- -- نشریات ادواری--1330.23%0.00
2author_keyword:حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر1227.91%0.00
3dateIssued_keyword:13101227.91%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true1227.91%0.00
5subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری1227.91%0.00
6author_keyword:صفوی، نوابه، صاحب‌امتیاز1023.26%0.00
7author_keyword:ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز12.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
43100.00%0.00