آمار جستجو برای سال 1310 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر116.67%0.00
2author_keyword:ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز116.67%0.00
3dateIssued_keyword:1310116.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
5subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری116.67%0.00
6subject_keyword:زنان-- -- نشریات ادواری--116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00