آمار جستجو برای ماه 12

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1بندر پهلوی240.00%0.00
2author_keyword:مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌120.00%0.00
3dateIssued_keyword:1306120.00%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.00