آمار جستجو برای عصر نهضت‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:س‍دی‍د، ع‌.، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از214.29%0.00
2author_keyword:ق‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌214.29%0.00
3author_keyword:م‍ظف‍رال‍م‍م‍ال‍ک‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از214.29%0.00
4dateIssued_keyword:1302214.29%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌214.29%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌214.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00