آمار جستجو برای سال 1302 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:س‍دی‍د، ع‌.، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از114.29%0.00
2author_keyword:ق‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌114.29%0.00
3author_keyword:م‍ظف‍رال‍م‍م‍ال‍ک‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از114.29%0.00
4dateIssued_keyword:1302114.29%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true114.29%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌114.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.00