آمار جستجو برای کیهان ورزشی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true2222.22%0.00
2author_keyword:قراگز‌لو، منوچهر، مدیرمسئول1212.12%0.00
3author_keyword:مدنی، محمد‌سعید، مدیرمسئول1212.12%0.00
4dateIssued_keyword:13361212.12%0.00
5author_keyword:منصفی، محمود، سردبیر1111.11%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌1111.11%0.00
7subject_keyword:ورزش -- نشریات ادواری‌1111.11%0.00
8dateIssued_keyword:13441010.10%0.00
9dateIssued_keyword:133999.09%0.00
10subject_keyword:ورزش‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌44.04%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
99100.00%0.05