آمار جستجو برای سال 1336 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:مدنی، محمد‌سعید، مدیرمسئول120.00%0.00
2dateIssued_keyword:1336120.00%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00
4subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌120.00%0.00
5subject_keyword:ورزش‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌120.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.00