آمار جستجو برای نامه فرنگستان

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1233.33%654.00
2dateIssued_keyword:1925116.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
4subject_keyword:علوم انسانی-- -- نشریات ادواری116.67%0.00
5طنز116.67%7.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.17