آمار جستجو برای پاسارگاد

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1331316.67%0.00
2dateIssued_keyword:1333316.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true316.67%0.00
4author_keyword:زال‌پور، عبدالحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌211.11%0.00
5subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌211.11%0.00
6subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌211.11%0.00
7author_keyword:زال‌پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌15.56%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌15.56%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌15.56%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00