آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
پاسارگاد.شماره ...45

کل بازدید‌ها در هر ماه

December 2020January 2021February 2021March 2021April 2021May 2021June 2021
پاسارگاد.شماره ...9152472

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
1011044-82-37449-20-1331-12-18-S-000014_Compressed.pdf27

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها