آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
پاسارگاد.شماره ...49

کل بازدید‌ها در هر ماه

April 2021May 2021June 2021July 2021August 2021September 2021October 2021
پاسارگاد.شماره ...4721003

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
1011044-82-37449-20-1331-12-18-S-000014_Compressed.pdf28

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها