آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
پاسارگاد.شماره ...46

کل بازدید‌ها در هر ماه

December 2020January 2021February 2021March 2021April 2021May 2021June 2021
پاسارگاد.شماره ...8522381

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
1011044-82-37449-20-1331-12-25-S-000015_Compressed.pdf32

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها