آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
پاسارگاد.شماره ...49

کل بازدید‌ها در هر ماه

March 2021April 2021May 2021June 2021July 2021August 2021September 2021
پاسارگاد.شماره ...2382200

بازدید فایل‌ها

مشاهده‌ها
1011044-82-37449-20-1331-12-25-S-000015_Compressed.pdf33

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها