آمار جستجو برای پایتخت ما

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ن‍اظر، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، س‍ردب‍ی‍ر313.64%0.00
2dateIssued_keyword:1328313.64%0.00
3subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌313.64%0.00
4subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌313.64%0.00
5author_keyword:م‍ی‍رطاه‍ری‌، رض‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌29.09%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true29.09%0.00
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.09%0.00
8author_keyword:میرطاهری، رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌14.55%0.00
9author_keyword:ناظر، عبدالرضا، سردبیر14.55%0.00
10subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- نشریات ادواری‌14.55%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
22100.00%0.00