آمار جستجو برای م‍ری‍خ‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌321.43%0.00
2dateIssued_keyword:1296214.29%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌. ارت‍ش‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌214.29%0.00
5subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌214.29%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌214.29%0.00
7دولت علیه ایران17.14%7.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00