آمار جستجو برای پروانه‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:اقتصادی، ع. م.، صاحب امتیاز216.67%0.00
2author_keyword:م.، ح.، مدیرمسئول216.67%0.00
3dateIssued_keyword:1340216.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true216.67%0.00
5subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌18.33%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
7subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌18.33%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00