آمار جستجو برای سال 1328 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11328112.50%13.00
2author_keyword:روئ‍ی‍ن‌ت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌112.50%0.00
3dateIssued_keyword:1328112.50%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
6subject_keyword:س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌112.50%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00