مرور طوفان ری‌ بر اساس پدیدآور "جلوه، سیدآقا، صاحب امتیاز و مدیر مسئول‌"