آمار جستجو برای سال 1320 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true133.33%0.00
2subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌133.33%0.00
3subject_keyword:پ‍ی‍اده‌ ن‍ظام‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌133.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
3100.00%0.00