مرور ماه 12 بر اساس موضوع "پزشکی -- ایران -- نشریات ادواری"