آمار جستجو برای آریز

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1321.43%436.33
2has_content_in_original_bundle_keyword:true214.29%0.00
3author_keyword:مشیری، میرموسی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌17.14%0.00
4author_keyword:م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ی‍رم‍وس‍ی‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌17.14%0.00
5dateIssued_keyword:133117.14%0.00
6subject_keyword:ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری‌17.14%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌17.14%0.00
8subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌17.14%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌17.14%0.00
10دیپلمات17.14%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
14100.00%0.00