آمار جستجو برای اصلاح‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1302416.67%0.00
2dateIssued_keyword:1303312.50%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true312.50%0.00
428.33%1299.00
5author_keyword:ب‍وش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌28.33%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌28.33%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌28.33%0.00
8author_keyword:بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌14.17%0.00
9subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌14.17%0.00
10subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌14.17%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
24100.00%0.00