آمار جستجو برای اص‍لاح‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1302320.00%0.00
2213.33%277.00
3author_keyword:ب‍وش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌213.33%0.00
4dateIssued_keyword:1303213.33%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true213.33%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌213.33%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌213.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.00