آمار جستجو برای سال 1301 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:دشتی، ش.ع. ، سردبیر111.11%0.00
2author_keyword:صبا، حسین، ص‍اح‍ب‌ام‍ت‍ی‍از و مدیرمسئول111.11%0.00
3author_keyword:کمال‌السلطان، حسین، سردبیر111.11%0.00
4dateIssued_keyword:1301111.11%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true111.11%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌111.11%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌111.11%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌111.11%0.00
9ایران111.11%76.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
9100.00%0.00