آمار جستجو برای عراق عجم‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:ادی‍ب‌‌ال‍م‍م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۶ - ۱۲۷۷ ق‌.، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و س‍ردب‍ی‍ر29.09%0.00
2dateIssued_keyword:132529.09%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true29.09%0.00
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.09%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.09%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.09%0.00
7subject_keyword:ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌29.09%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌29.09%0.00
9شماره ۱۷29.09%0.00
1014.55%854.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
22100.00%0.05