مرور ۲) نشريات دوره پهلوی اول (۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ش.) بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 25

  نام پدیدآور
  اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ب‍اس‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [61]
  ای‍ران‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول [16]
  ج‍وادی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ه‌، س‍ردب‍ی‍ر و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ [26]
  حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر [32]
  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [513]
  خ‍ام‍وش‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی، مدیر مسئول [2]
  خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، مدیرمسئول [362]
  دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [434]
  رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۳-۱۳۴۶.62205، صاحب‌امتیاز [1]
  س‍پ‍ه‍ر، ل‌.، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از [11]
  ش‍ه‍ی‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۶ - ، س‍ردب‍ی‍ر [26]
  ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز [32]
  طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۵۱ ، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر [1202]
  ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [42]
  مسعودی ، عباس ،صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [2412]
  م‍ای‍ل‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر [434]
  م‍دن‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ [3]
  م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۷۵ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ی‍ت‍از و م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ [26]
  م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬مدیر مسئول [2]
  م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۱۸ - ، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌ [26]