مرور ۲) نشريات دوره پهلوی اول (۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ش.) بر اساس پدیدآور

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 35

  نام پدیدآور
  اخوت، یوسف، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ [41]
  اسلامی، صاحب امتیاز، صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر [11]
  اسکندری، عباس، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ [61]
  ایرانی، عبدالمحمد، ۱۲۱۳؟ -۱۳۱۴.17862، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول [16]
  جوادی، فتح‌اله، سردبیر و مدیر مسئول‌ [26]
  حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر [32]
  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [1258]
  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ [444]
  خاموشی، علینقی، مدیر مسئول [158]
  خلیلی، عباس، مدیرمسئول [362]
  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ [434]
  رمضانی، محمد، ۱۲۸۳-۱۳۴۶.62205، صاحب‌امتیاز [1]
  سپهر، ل.، صاحب امتیاز [11]
  شهیدی، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر [26]
  صفوی، نوابه، صاحب‌امتیاز [32]
  طباطبائی، محمد، -۱۳۵۱ ، مدیرمسئول و سردبیر [1202]
  علوی، حسین، - ۱۳۰۷، مدیرمسئول‌ [42]
  مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر [434]
  مجاهد، ایرج، سردبیر [1]
  مجاهد، محمدحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول [1]