آمار جستجو برای ۲) نشريات دوره پهلوی اول (۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ش.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11777.57%6.60
2subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌461.97%0.00
3فردوسی331.41%0.48
4اطلاعات291.24%8.24
5author_keyword:م‍ای‍ل‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر190.81%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌190.81%0.00
7subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری190.81%0.00
8has_content_in_original_bundle_keyword:true160.68%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌160.68%0.00
10author_keyword:دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌150.64%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
2339100.00%0.18