آمار جستجو برای ۲) نشريات دوره پهلوی اول (۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ش.)

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌457.63%0.00
2فردوسی294.92%0.14
3254.24%8.56
4subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌183.05%0.00
5author_keyword:م‍ای‍ل‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ و س‍ردب‍ی‍ر172.88%0.00
6subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌152.54%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true142.37%0.00
8author_keyword:دش‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌122.03%0.00
9subject_keyword:زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری122.03%0.00
10subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌101.69%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
590100.00%0.06