مرور ماه 12 بر اساس پدیدآور "عبدالمحمدی، فاطمه، صاحب امتياز"