آمار جستجو برای سال 1353 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:س‍ازگ‍ار، ژی‍لا‏‫، ۱۳۲۲ -67486، سردبیر111.11%0.00
2author_keyword:ق‍طب‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬101869، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول111.11%0.00
3dateIssued_keyword:1353111.11%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true111.11%0.00
5subject_keyword:تلویزیون -- پخش فیلم-- نشریات ادواری111.11%0.00
6subject_keyword:سریال‌های تلویزیونی -- ایران-- نشریات ادواری111.11%0.00
7آدینه111.11%6.00
8آیندگان111.11%67.00
9شماره ۷۲111.11%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
9100.00%0.00