آمار جستجو برای ماه 12

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1550.00%717.60
2تهران110.00%66.00
3زندگی110.00%6.00
4سپید وسیاه110.00%1.00
5سینما110.00%27.00
6هنر110.00%46.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10100.00%0.40