آمار جستجو برای احشو‌یروش‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1222.22%420.50
2author_keyword:قری‍ب‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌111.11%0.00
3dateIssued_keyword:1340111.11%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true111.11%0.00
5subject_keyword:ج‍وان‍ان‌ وطن‌س‍ال‌ اول‌۲۷ال‍ف‌۲ف‌/،۸،111.11%0.00
6subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌111.11%0.00
7سال 49111.11%0.00
8علم111.11%2.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
9100.00%0.00