مرور سال 1334 ق. بر اساس موضوع "کاریکاتور -- نشریات ادواری‌"

 • جارچی ملت.شماره 1 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1334-10-12)

 • جارچی ملت.شماره 19-20 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1334-02-11)

 • جارچی ملت.شماره 3 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1334-10-26)

 • جارچی ملت.شماره 4 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1334-11-03)

 • جارچی ملت.شماره 5 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1334-11-12)