آمار جستجو برای سال 1333 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:احیائی، مرتضی، مدیرمسئول112.50%0.00
2author_keyword:غ‍ن‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، س‍ردب‍ی‍ر112.50%0.00
3author_keyword:غ‍ن‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌112.50%0.00
4dateIssued_keyword:1333112.50%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true112.50%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌112.50%0.00
7subject_keyword:م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵ - ۱۲۶۱112.50%0.00
8subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌112.50%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
8100.00%0.00