آمار جستجو برای مجله نیروی هوایی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:علوم نظامی-- -- نشریات ادواری--1005778422.22%0.00
2dateIssued_keyword:1318316.67%0.00
3subject_keyword:ه‍واپ‍ی‍م‍اه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌316.67%0.00
4211.11%654.00
5dateIssued_keyword:1317211.11%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true211.11%0.00
7سقوط جنگنده 15.56%0.00
8سقوط جنگنده در بندرعباس 15.56%0.00
9سقوط جنگنده در جنوب15.56%0.00
10هواپیما15.56%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00