آمار جستجو برای وفا

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:م‍ی‍ک‍ده‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۷۹-135383، مدیر مسئول215.38%0.00
2author_keyword:ن‍ظام‌ وف‍ا، ۱۲۶۷-۱۳۴۳.138654، صاحب‌امتیاز215.38%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true215.38%0.00
4subject_keyword:ادبیات -- -- نشریات ادواری--340727215.38%0.00
5subject_keyword:علوم انسانی-- -- نشریات ادواری--331606215.38%0.00
617.69%755.00
7لرستان17.69%6.00
8پشتکوه17.69%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
13100.00%0.00