آمار جستجو برای The Graphic

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:نشریات ادواری انگلیسی--299100430.77%0.00
2323.08%908.67
3dateIssued_keyword:1906215.38%0.00
4Cancer17.69%0.00
5Heart17.69%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true17.69%0.00
7تکنوژی فکر17.69%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
13100.00%0.00