آمار جستجو برای The Graphic [Magazine]

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:نشریات ادواری انگلیسی--299100531.25%0.00
2318.75%1739.33
3dateIssued_keyword:1906318.75%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true212.50%0.00
5Cancer16.25%0.00
6Heart16.25%0.00
7تکنوژی فکر16.25%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
16100.00%0.00