آمار جستجو برای مجموعه گزارشهای تحقیقی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true216.67%0.00
2subject_keyword:آموزش روستایی -- ایران-- نشریات ادواری216.67%0.00
3subject_keyword:آموزش و پرورش ---- ایران ---- نشریات ادواری--642508216.67%0.00
4subject_keyword:سوادآموزی-- ایران-- نشریات ادواری216.67%0.00
5author_keyword:ناظر، مینا136556، ناظر18.33%0.00
6author_keyword:ن‍اظر، م‍ی‍ن‍ا136556، ناظر18.33%0.00
7subject_keyword:سپاه دانش--nlai--72681818.33%0.00
8subject_keyword:سپاه‌ دانش--nlai--72681818.33%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00