آمار جستجو برای سال 1331 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:س‍ادات‌ ن‍اص‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۶۸.‏‬67272، صاحب‌امتیاز116.67%0.00
2author_keyword:کیوان، حسن، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏1090867، مدیر مسئول116.67%0.00
3dateIssued_keyword:1331116.67%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
5subject_keyword:سیاست جهانی-- -- قرن‏‫ ۲۰م.‏‬-- -- نشریات ادواری--338984116.67%0.00
6subject_keyword:علوم انسانی-- -- نشریات ادواری--331606116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00