آمار جستجو برای میهن‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true315.79%0.00
2author_keyword:ب‍روج‍ردی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌210.53%0.00
3author_keyword:ش‍ی‍روان‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌، ۱۲۶۹؟ - ، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و مدیرمسئول210.53%0.00
4dateIssued_keyword:1298210.53%0.00
5dateIssued_keyword:1299210.53%0.00
6subject_keyword:اص‍ف‍ه‍ان‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌210.53%0.00
7subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌210.53%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌210.53%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌210.53%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
19100.00%0.05