مرور ماه 11 بر اساس پدیدآور "حلیمی رازلیقی، فریدون، صاحب امتياز"