آمار جستجو برای سال 1381 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1120.00%585.00
2author_keyword:صفی زاده، محمد، صاحب امتیاز و مدیرمسئول120.00%0.00
3author_keyword:گرشاسبی، غفور، صاحب امتیاز و مدیرمسئول120.00%0.00
4dateIssued_keyword:1381120.00%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:true120.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
5100.00%0.80